ဈေးကွက်ဈေးနှုန်းများ

ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ လက်လီဈေးနှုန်းများ

(က) ဆန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ် / ပြည်
စဥ် ကုန်စည်အမျိုးအစား ၁၄-၀၅-၂၀၂၄ ၁၅-၀၅-၂၀၂၄ ၁၆-၀၅-၂၀၂၄ ၁၇-၀၅-၂၀၂၄ ၂၀-၀၅-၂၀၂၄

(ခ) စားသုံးဆီစျေးနှုန်းများ
ကျပ် / ပိဿာ
စဥ် ကုန်စည်အမျိုးအစား ၁၄-၀၅-၂၀၂၄ ၁၅-၀၅-၂၀၂၄ ၁၆-၀၅-၂၀၂၄ ၁၇-၀၅-၂၀၂၄ ၂၀-၀၅-၂၀၂၄

(ဂ) ပဲစျေးနှုန်းများ
ကျပ် / ပိဿာ
စဥ် ကုန်စည်အမျိုးအစား ၁၄-၀၅-၂၀၂၄ ၁၅-၀၅-၂၀၂၄ ၁၆-၀၅-၂၀၂၄ ၁၇-၀၅-၂၀၂၄ ၂၀-၀၅-၂၀၂၄

(ဃ) စားဖိုဆောင်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများ
ကျပ် / ပိဿာ
စဥ် ကုန်စည်အမျိုးအစား ၁၄-၀၅-၂၀၂၄ ၁၅-၀၅-၂၀၂၄ ၁၆-၀၅-၂၀၂၄ ၁၇-၀၅-၂၀၂၄ ၂၀-၀၅-၂၀၂၄

(င) သားငါး ၊ပုစွန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ် / ပိဿာ
စဥ် ကုန်စည်အမျိုးအစား ၁၄-၀၅-၂၀၂၄ ၁၅-၀၅-၂၀၂၄ ၁၆-၀၅-၂၀၂၄ ၁၇-၀၅-၂၀၂၄ ၂၀-၀၅-၂၀၂၄

(စ) ရွှေစျေးနှုန်းများ (ရန်ကုန်)
ကျပ် / ကျပ်သား
စဥ် ကုန်စည်အမျိုးအစား ၁၄-၀၅-၂၀၂၄ ၁၅-၀၅-၂၀၂၄ ၁၆-၀၅-၂၀၂၄ ၁၇-၀၅-၂၀၂၄ ၂၀-၀၅-၂၀၂၄

(ဆ) ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ကျပ် / တစ်ယူနစ်
စဥ် ကုန်စည်အမျိုးအစား ၁၄-၀၅-၂၀၂၄ ၁၅-၀၅-၂၀၂၄ ၁၆-၀၅-၂၀၂၄ ၁၇-၀၅-၂၀၂၄ ၂၀-၀၅-၂၀၂၄
ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး ဝယ်စျေး ရောင်းစျေး

(ဇ) ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်စျေးနှုန်းများ
ကျပ် / ဂါလံ
စဥ် မြို့ကြီးများ ၁၄-၀၅-၂၀၂၄ ၁၅-၀၅-၂၀၂၄ ၁၆-၀၅-၂၀၂၄ ၁၇-၀၅-၂၀၂၄ ၂၀-၀၅-၂၀၂၄
ဓါတ်ဆီ (၉၂) ဒီဇယ် ဓါတ်ဆီ (၉၂) ဒီဇယ် ဓါတ်ဆီ (၉၂) ဒီဇယ် ဓါတ်ဆီ (၉၂) ဒီဇယ် ဓါတ်ဆီ (၉၂) ဒီဇယ်
*မှတ်ချက်- ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမှာ ရိုးရိုးဒီဇယ်ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်
ပျဉ်းမနားမြို့၊ လယ်ဝေးမြို့နှင့် တပ်ကုန်းမြို့တို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများမှာ အဆင့်မြင့် ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်